Welcome to Gold Around   Click to listen highlighted text! Welcome to Gold Around
19 กันยายน 2020

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์

ยอดผู้เสียชีวิต ไวรัส โคโรนา เพิ่มเป็น 427 คน

Spread the love

จากรายงานล่าสุด เมื่อช่วงเที่ยงของวันที 4 ก.พ. พบว่า จาก 25 ประเทศท่ัวโลก มีผู้ติดเชื้อ 20,636 คน เสียชีวิต 427 คน รักษาหายแล้ว 647 คน ส่วนที่ประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อ 20,471 คน เสียชีวิต 425 คน รักกษาหายแล้ว 635 คน

ขณะที่ ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ 19 คน เสียชีวิต 0 คน รักษาหายแล้ว 8 คน ทั้งนี้ในประเทศไทย จนถึงเมื่อวานนี้ (3 กุมภาพันธ์) พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้ 7 ราย รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม 492 ราย โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 19 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย

นอกจากนั้นเมื่อวานนี้( 3 กุมภาพันธ์ )ยังได้มีการระชุมคณะกรรมการอานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดดาเนินมาตรการ ต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ และให้รายงานผลงานจากทุกพื้นที่มาสู่ส่วนกลางเป็นประจำ

 12,809 total views,  2 views today

Click to listen highlighted text!