20 เมษายน 2021

Gold Around

ราคา ทองคำ วันนี้ ล่าสุด ทิศทาง ข่าวสารทองคำ และบทวิเคราะห์ ที่เร็ว ใหม่สด ทุกวัน

สมาคมค้าทองคำ จัดอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

สมาคมค้าทองคำ จัดอบรม "เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ มศว เปิดอบรม หลักสูตรอบรมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ตามระเบียบฉบับดังกล่าวระบุว่าให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

รวมถึงให้ส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือจัดให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับหลักฐานจากผู้ให้การอบรม และให้เก็บสำเนาหลักฐาน ไว้ในสถานที่ประกอบกิจการ ที่จะสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่สำนักงานร้องขอ

สำหรับการอบรมรุ่นแรก จะขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 9.00-16.00 น. โดยรูปแบบในการอบรมในครั้งนี้ จะมีทั้ง  E-Learning และ Classroom ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยทองคำ หรือโทรสอบถามได้ที่สมาคมค้าทองคำ โทร 0 2020 9000

 180 total views,  2 views today